skip to Main Content

BKP: Praví apoštolé Kristovi contra falešní apoštolé LGBTQ synodální cesty

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://rencontre.wistia.com/medias/wx80udjawx   
https://rumble.com/v2chom2-prav-apotol.html   
https://ugetube.com/watch/xF8ukQ6triqy2Mn   
https://cos.tv/videos/play/42969780663390208   
https://www.bitchute.com/video/lZozw2wCXdG0/   
https://gloria.tv/post/yYJUctZbTRaK2oG368cnw6q2N   

Biskupové jako nástupci apoštolů mají prvořadou povinnost hájit pravdy víry a morálky, které nám zabezpečují spásu a zachraňují nás před věčnou smrtí.

Před několika lety v Rusku napsala varovný dopis mládeži sedmnáctiletá dívka, která umírala na AIDS. Bolestně v něm obvinila rodiče, že jí nezakazovali jít sebezničující cestou falešné svobody, a proto padla do nemorálnosti a narkomanie. Píše: „Kdyby mě rodiče třeba i tvrdě trestali, líbala bych jim dnes ruce, protože by mi tím zachránili život. Teď už je pozdě, umírám.“

Duchovními rodiči pro Boží děti jsou biskupové a jejich pomocníci, kněží. Jejich povinností je chránit pravdy víry a varovat před herezemi a nemorálnostmi. Nejhrubší formou amorálnosti je dnes LGBTQ. Zahrnuje už demoralizaci dětí od nejútlejšího věku a vnucování nezletilým přeoperování pohlaví, tedy nezvratné zmrzačení těla i duše. Co se týče Q orientace, náleží k ní, kromě jiných zločinů, i vraždy spojené se sexualitou.

Na Ukrajině před několika lety muž s Q-orientací podřezal více než 50 ženám hrdla. Dnes je ve vězení. Současný synodální proces v církvi, jak se 24. ledna vyjádřil lžipapež František do světových médií, má ale tyto LGBTQ lidi, i když odmítají pokání, přivítat v církvi. Nemá jim už být bráněno v realizování jejich sexuální, třeba i Q orientace. Bergoglio se navíc na adresu těch biskupů, kteří hájí Boží přikázání, vyslovil, že nutně musí projít konverzí, aby pak přivítali LGBTQ nekající lidi v církvi. Po takové konverzi už budou Boží přikázání zcela bojkotovat.

Každý biskup je ale naopak dle Písma a Tradice povinen kategoricky odmítnout falešné LGBTQ antievangelium! Povinností Kristova apoštola je hlásat evangelium spásy, a to vhod i nevhod. Má napomínat a kárat jako apoštol Pavel i za cenu vězení, okovů, a třeba i smrti. Pokud to nedělá, platí pro něj Boží varování skrze proroka Ezechiela: „Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu… Řeknu-li o svévolníkovi: ‚Zemřeš,‘ a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat… ty jsi svou duši zachránil.“ (Ez 3,17-19)

Aby biskup, nástupce apoštolů, měl Boží moc a sílu svědčit o Kristu, musí mít stejného Ducha, jako apoštolé. Na začátku 2. listu Timoteovi apoštol Pavel píše: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vkládáním mých rukou.“

Skrze vkládání rukou apoštola je předáváno kněžské a apoštolské pomazání, především k vysluhování nekrvavé Kristovy oběti a rovněž k hlásání Božího slova. Někteří kardinálové a biskupové, tedy nástupci apoštolů, už ale přijali ducha světa, a to nyní vrcholí tím, že místo Kristova evangelia hlásají antievangelium LGBTQ. To je součástí synodální cesty.

V současnosti probíhá tzv. kontinentální fáze, která vnáší prokletí na všechny kontinenty. Je pak ale otázka: Jakého ducha předávají tito apoštolé LGBTQ těm, na které kladou ruce? V žádném případě skrze ně už nepůsobí Duch svatý, protože za antievangelium LGBTQ dopadá Boží anathema, tedy vyloučení z Tajemného Těla Kristova. Duch svatý byl vyhnán.

Apoštol Pavel byl naproti tomu plný Ducha svatého, a zároveň byl i mužem modlitby. On se modlíval mnohdy nejen ve dne, ale i v noci (srov. 2Tim 1,3). Proto i Kristův apoštol musí být mužem vnitřní modlitby, jinak bude rozsévat místo zrna plevy. Nebude hájit Boží zákony, ale bude zbaběle mlčet k jejich likvidaci. Dnes dokonce vidíme, že falešní apoštolé synodální cesty zvěstují, jak říká apoštol Pavel: „Jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nabízí vám jiného ducha, než jste dostali, a jiné evangelium, než jste přijali. Jsou to falešní apoštolé, nepoctiví dělníci, přestrojeni za apoštoly Kristovy… A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla. Není nic překvapivého na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky“ (srov. 2Kor 11,4.13-15).

Tato slova se vztahují na všechny pseudoapoštoly LGBTQ synodální cesty.

Synodální cestu legalizující LGBTQ v církvi odsoudil i bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kard. G. Müller jako „věroučně nekompetentní a církevně-právně nelegitimní“. Americký biskup Paprocki podobně obvinil kardinála McElroye z kacířství za propagaci a prosazování LGBTQ. Zveřejnil, že kardinál na sebe stáhl automatickou exkomunikaci latae sententiae.

Apoštol Pavel povzbuzuje Timotea: „Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.“ (v. 14)

Synodální cesta nejenže svěřený poklad evangelia nechrání, ale tento poklad i s Duchem svatým vyhodila a zaměnila za antievangelium a nečisté duchy LGBTQ. Avšak vy, biskupové, kteří jste věrni Kristovu evangeliu jako praví nástupci apoštolů, chraňte tento svěřený poklad. Nestačí na to vaše vlastní síla, potřebujete Boží pomoc, sílu Ducha svatého, který ve vás přebývá. Aby mohl mít Duch svatý prostor a působit i skrze tebe, je potřebná každodenní vnitřní modlitba, tedy modlitební řád. Jinak nebudeš mít sílu bojovat za spásu nesmrtelných duší tak, aby „se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu“. (Sk 26,18)

Apoštol LGBTQ, biskup Bätzing, v Praze na kontinentálním setkání pronesl ohledně spasitelné víry: „To není moje víra, to není můj Kristus…“ Bätzing jako apoštol LGBTQ řekl pravdu: on nemá víru, jakou měl apoštol Pavel, ani nehlásá téhož Krista, tedy ani nevede duše ke spáse.

Apoštol zapřísahá Timotea: „Hlásej slovo Boží vhod i nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním.“

Ta doba je dnes tu. Stoupenci synodální cesty už nesnášejí zdravé učení, ať jsou to biskupové, kněží či laici. Jejich přáním je přijmout do církve všechny nekající hříšníky LGBTQ, kteří diktují církvi, že musí změnit své učení podle jejich choutek.

„Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ Tzv. naslouchání, které prosazuje lžipapež, to je právě odvracení sluchu od pravdy a přiklonění se ke lžím a bájím.

V historii byli stateční biskupové, kteří měli stejného ducha jako apoštol Pavel a odvážně bojovali za čistotu víry a morálky. Ti jsou nám rovněž příkladem. Takovým byl svatý Atanáš, který bojoval za čistotu evangelia proti ariánské herezi. Dvacet let trpěl ve vyhnanství.

Podobným bojovníkem byl i svatý Jan Zlatoústý, který ve druhém vyhnanství roku 407 zemřel. On svědčí: „Jsem biskup, je mi svěřena péče o duše. Nepřestanu mluvit pravdu, protože kdybych se chtěl líbit lidem, nebyl bych služebník Kristův.“

Svatý papež Martin (649-655) bojoval proti herezi monotheletismu. Císařem byl odsouzen k trestu smrti. Před soudem papež pronesl: „Dělejte se mnou, co chcete, dejte mě, jak jste poručili, na kusy rozsekat, ale do jednoty s heretickou církví Konstantinopolu nevstoupím.“ Dnes by měl každý biskup říct: „Rozsekejte mě na kusy, ale s heretickým papežem, který okupuje Vatikán, a s jeho LGBTQ synodální cestou do jednoty nevstoupím!“

Proti herezím modernismu se roku 1907 postavil svatý papež Pius X.

Jan XXIII., který zahájil II. vatikánský koncil, byl stoupencem modernismu a otevřel mu dveře do církve.  Jeho smrtonosné ovoce dnes dovršuje neplatný papež František Bergoglio.

Dnes je nutná reforma církve. Její součástí je obnova kněžské horlivosti a svatosti. Už svatý biskup Eusebius z Vercelli ve 4. století zaváděl spojení kněžského života s mnišským. Podobně později o to usiloval i sv. Augustin. Jak tuto ideu realizovat dnes? Vytvořit skupiny po 4-6 kněžích, kteří by se pravidelně scházeli k modlitbě a Božímu slovu. Vyčlenili by na to celé pondělí a úterý dopoledne. Scházeli by se už v neděli večer na některé faře.

Dnešní doba si vyžaduje jak svaté biskupy, tak svaté kněze. To je klíč k řešení krize v církvi.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

8. 3. 2023

 

Stáhnout: BKP: Praví apoštolé Kristovi contra falešní apoštolé LGBTQ synodální cesty (8. 3. 2023)

 

 

Back To Top