skip to Main Content

Pokání z prvního přikázání za Synodu o Amazonii

10.10.2019

Celá oblast okultismu je bytostně spojena s pohanstvím, tedy s úctou k ďáblu a démonům. Jde zde o hříchy proti prvnímu přikázání. Přitom je tato oblast natolik skrytá (okultní), že mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí mniši a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je Bohem odsouzena i její novodobá forma! Skrze pohanský okultismus jsou jedinci, národy i církev drženi v duchovní temnotě. Pohanství i současné neopohanství New Age má v kořeni satanismus, spojený i s přinášením lidských obětí.

Pohanské národy byly drženy pod hrůzovládou šamanů v temnotě a krutosti.

Otázka: Co je známo o pohanských kmenech Aztéků?

Odpověď: Aztékové, domorodé obyvatelstvo Mexika, přinášeli ročně 15 až 20 tisíc lidských obětí. Tím duch pohanství nabral na síle. Ani křesťanští misionáři nemohli mrak strachu a smutku, který domorodé národy držel, prolomit. Až když se v Guadalupe zjevila Panna Maria, obrátilo se 9 milionů lidí v takové síle, že duch pohanství, smrti a temnoty byl zahnán. Zavládl Duch Kristův, duch pravdy, spravedlnosti a pokoje.

Otázka: Co Boží slovo v Deuteronomiu 18,9-12 zařazuje mezi okultismus?

Odpověď: Jde o 9 oblastí:

 1. Provedení ohněm – zasvěcení božstvům (démonům)
 2. (hebrejsky: qosem) – věštění (asi 200 forem)
 3. (me’ónen) – astrologie (horoskopy, znamení zvěrokruhu …)
 4. (menaheš) – bílá magie (léčitel, mesmerista, psychotronik…)
 5. (mekašef) – černá magie (čaroděj…)
 6. (hóber haber) – lidová magie (vynášení kletby, tzv. zrušení kletby, lití olova nebo vosku, věštění z ohně…)
 7. (šó’el ob) – spiritismus jako věštění
 8. (jid‘óni) – jasnovidectví
 9. (dóreš ’el hammétím) – spiritismus jako magie

„Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (v. 12)

Otázka: Jak zní první přikázání?

Odpověď: První přikázání zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh… Nebudeš mít jiného boha mimo Mne

tvůj Bůh!“ Jde zde především o osobní vztah. Tento vztah lásky k osobnímu Bohu je nejdůležitější. Nemůžeš tvrdit, že Boha miluješ, pokud nezachováváš Jeho konkrétní požadavky: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou… Nesmíte chodit za jinými bohy (démony) z božstev pohanských národů.“ (Dt 6,4-14) Bez prvního přikázání všechna ostatní nemají smysl! Tento vztah lásky k Bohu je spojován s požehnáním a jeho přestoupení s nejtěžšími tresty. Mojžíš před smrtí varuje: „Jestliže se budete klanět pohanským bohům – démonům – a jim sloužit, úplně zaniknete!“ (Dt 30,15nn)

Dějiny Izraele se odehrávaly kolem tohoto hlavního přikázání. Když se národ přiklonil k pohanskému modlářství, které má svou sílu v magii, věštění a spiritismu (viz Dt 18,9-14), přicházely války, nemociOdstrašujícím trestem za uctívání pohanských démonů bylo vyhnání do babylónského zajetí. Všichni králové Judska i Izraele jsou hodnoceni podle jednoho měřítka: zda byli modláři, anebo ctitelé Hospodina (viz 2Pa 11-36).

Otázka: Jak se staví Nový Zákon k pohanským praktikám věštění a magie?

Odpověď: V Novém Zákoně k hlásání plného evangelia bylo rovněž nutné, aby lidé nejen uvěřili v Krista, ale aby se rozešli s duchem pohanství.

Ve Filipech apoštol Pavel vyhnal z otrokyně věšteckého ducha, i když jim dělala reklamu pro misii (viz Sk 16,16). Při hlásání evangelia na Kypru nazval židovského čaroděje synem ďáblovým a ten následně oslepl (viz Sk 13,1-12).

V Efezu pohané obrácení na křesťanství spálili okultní knihy v hodnotě 50 000 denárů (viz Sk 19,18-20).

Otázka: Co by měl dnes křesťan konkrétně učinit?

Odpověď: Každý opravdu obrácený křesťan by měl udělat očistu svého bytu; nejen od okultní literatury, ale i od okultních symbolů a předmětů.

Nejvíce mate prosté věřící tzv. bílá magie, pomocí jaké se zdánlivě léčí. Ve skutečnosti démon, který je za magií, neuzdravuje, jen přesouvá nemoci. Navíc činí člověka závislým, a to se nejvíce projeví v hodině smrti. Táhne svou oběť do zavržení. V současné době je v Itálii skoro 12 milionů ‚uživatelů magie‘. Tato skutečnost ukazuje na existenciální dezorientaci.

Dnes nastala invaze cizích božstev skrze pohanská náboženství a praktiky. Proto:

a) Nebudeš mít obrazy pohanských božstev jako např. symboly zvířat či ptáků. Nebudeš nosit na krku znamení zvěrokruhu ani nebudeš věřit horoskopům.

b) Nebudeš se tomu klanět: čili nedáš tomu ani svou víru, ani srdce (např. talismany, orientální meditace).

c) Nebudeš tomu sloužit: různým příkazům a zákazům, které lživě slibují, že ti přinesou úspěch a štěstí. Nenechej se zotročit ani starými či současnými pověrami, kterými nedáváš víru Bohu, ale dáváš ji skrytým démonským silám. Ty se pak v Tvém životě projeví různými nemocemi či neštěstími. A hlavně – čím to všechno končí? „…modláři a ti, kdo se zabývají magií, mají svůj úděl v ohnivém jezeře…“ (Zj 21,8)

 

HOMEOPATIE

V poslední době jsou lékárny zamořeny homeopatiky. Věda se od nich distancuje.

12 profesorů Karlovy Univerzity v knize „Alternativní medicína…“ se vyjádřilo: Homeopatie je založena na iracionálních principech. Používané léky odmítáme, protože jejich účinnost nebyla dokázána!“

Přední představitel homeopatie MUDr. Tyler Kent přiznává: Všechny homeopatické léky působí destruktivně především na vůli a vědomí. Aurum zasahuje city až k sebevražedným myšlenkám. Argentum ničí paměť a racionální myšlení. Tak je tomu s každou homeopatickou látkou.“

Podstatou homeopatie je magie: 1) princip simile – podobné podobným, 2) princip ředění – základní látka na přípravu homeopatického léku se ředí. V ředění D 30 už není ani jedna molekula základní látky. Existuje ředění D 100, D 200, D 1000 a vyšší. Je třeba si uvědomit, že to, co má léčit, není léčebná látka, ale jakási nehmotná energie, tedy duchovno! Každému musí být jasné, že tady jsme v alchymii a magii!

Třetím podobně pochybným principem je zákon o protřepávání.

Homeopatická typologie je rovněž okultní, je obdobou astrologických horoskopů!

„V akupunktuře a homeopatii nejsou využity přírodní síly, ale duchovní bytosti. Kdo se podrobí takovým terapiím, otevírá dveře těmto bytostem.“ (Dr. Maria Meyer, Univerzita Hannover)

František dnes provádí pohanské rituály přímo ve Vatikánu. Má za cíl prosadit do nitra církve okultismus a náboženství starého člověka, kterým je pohanství. Chceme-li zachovávat Boží přikázání a spasit svou duši, musíme se oddělit od tohoto okultního pseudoduchovna. Pokud byl někdo u věštkyně nebo okultního léčitele či mága, pokud používal homeopatické léky, akupunkturu a jiné praktiky, je zasažen duchovní infekcí. Musí se jí zřeknout a tento hřích proti prvnímu přikázání vyznat ve svaté zpovědi. Okultní knihy a předměty ať spálí anebo zničí. Toto je konkrétní pokání upřímných křesťanů k jejich spáse i obrodě církve. Tímto pokáním se také oddělí od sebevražedného kroku Bergoglia. První Boží přikázání určuje osobní vztah k Bohu. František Bergoglio ho odhodil a přijal pohanského ducha z Amazonie. Tak zaměnil vztah k Bohu za osobní vztah k ďáblu a jeho démonům.

Různé formy okultismu neslučitelné s křesťanstvím:

 1. Spiritismus
 • vyvolávání duchů, spiritistické seance
 • využívání médií, transu
 • používání skleněné koule, tabulky s písmeny, láhve…
 1. Magie (černá i bílá)
 • zaříkávání, klení, proklínání, lití olova nebo vosku, věštění z ohně
 • čarování
 • pověry, pověrečné praktiky (kočka, kukačka…), šťastná a nešťastná čísla, dny
 • pověry spojené s rozením dětí
 1. Věštění (asi 200 druhů)
 • prstenem, kapesníkem, z fotografie…
 • z kávy, z ruky, z karet… pomocí zrcadla, křišťálové koule
 • proutek, kyvadlo, virgule, spirála…
 • astrologie, znamení zvěrokruhu, horoskopy, kondiciogramy
 • snáře, vykládání snů
 1. Alternativní medicína
 • lidoví léčitelé (téměř všichni), bioenergetika, bioterapeutika
 • aromaterapie (vonné tyčinky, aromalampy…)
 • homeopatie, akupunktura, akupresura, holotropní dýchání, irisdiagnostika (věštění z očí)
 • různé „zázračné“ rostliny (Golden Yacca, ženšen)
 • Mesmerismus… různé praktiky
 • Psychotronika: biotronika, geopatogenní zóny a jejich odrušování
 • vegetariánství (spojené s jógou a východními filozofiemi)
 • Kašpirovskij, Vanga, Džuna, P. F. Ferda, B. Kafka, J. Paseka…
 1. Psychologické metody
 • Hypnóza (autosugesce, autohypnóza, autogenní trénink)
 • relaxační a autorelaxační metody
 • transcendentální meditace, Silvova metoda, Reiki…
 • kurzy úspěšnosti
 • účast ve strukturách New Age (podomní obchod systému Net21: Amway; Oriflame, Herbalife, …), které vytvářejí sítě a společenství a přijímají duchovno New Age
 1. Falešná duchovnost
 • všechny druhy jógy, zenu a knihy a filozofie s tím spojené
 • všechny druhy východních bojových umění spojené s orientálními meditacemi a tedy pohanským duchovnem (karate, aikido, taekwondo, wu-šu…)
 • obdiv k východním náboženstvím buddhismu, hinduismu (skrze jógu), a jejich vůdcům (Ghándí, dalajláma, guruové…)
 • obdiv k pohanské egyptské a řecké mytologii (sošky, amulety, „nilský kříž“…)
 • víra v reinkarnaci, víra v mimozemšťany
 1. Okultní předměty
 • kameny, amulety, pyramidy, krystaly, talismany „pro štěstí“…
 1. Okultní literatura a filmy
 • Návody k magii, věštění, gnostická literatura, literatura New Age
 • Sci-fi, UFO…
 1. Okultní hudba s kořeny v satanském voodoo
 • heavy metal, hard rock…
 • esoterická, relaxační, New Age (např. Enya…)

 

Upřímný křesťan, nejen katolík, potřebuje Boží sílu – dynamis Ducha svatého, jinak nebude Ježíšovým učedníkem, ale jen pasivním návštěvníkem chrámu. Proto se musí nejprve rozejít s okultními praktikami i s okultním duchem! Ať se před dvěma svědky odřekne těch okultních praktik, kterým se otevřel, i ducha, který je za nimi. Katolík ať ještě tento hřích vyzná ve svaté zpovědi.

Toto je konkrétní pokání, které v této historické chvíli Bůh žádá od všech upřímných věřících, kněží, řeholníků a biskupů. Bůh pak dá poznání, sílu Ducha svatého i pravou moudrost a po smrti život věčný. Ježíš dnes říká i tobě: „Změň myšlení a věř evangeliu.“ (Mk 1,15) „Jestliže nebudeš činit pokání z těchto hříchů, zahyneš!“ (Lk 13,3)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top