skip to Main Content

Reakce na exhortaci „Milovaná Amazonie“ /2. část/

https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/e5c44a0e-a7be-4626-a47d-7fbfa0d93eb2

14. 2. 2020

Exhortace „Milovaná Amazonie“ a antikrist

„Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj...“ (Mt 24,15)

Bergoglio mění podstatu křesťanské liturgie zaváděním pohanských gest, prvků, ritů a symbolů a přijímá tím znesvěcující ohavnost, která je spojena s duchem pohanství, tedy s úctou k satanu a démonům. Vyhání tak Ducha svatého, bez něhož svátosti ztrácejí své opodstatnění.

„… člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.“ (2Sol 2,3n)

Bergoglio jako nový bůh stanoví své zákony a ruší Boží zákony. Bergoglio uzákoňuje sodomii i transgenderismus, prosazuje tzv. sexuální výchovu a tím masovou devastaci nevinných dětí! To je horší, než kdyby tyto děti zabili a obětovali Molochovi, protože je zabíjejí morálně a působí jim duchovní smrt.

Bergoglio zrušil i první a největší Boží přikázání, když do nitra církve přijal démona Pačamamu. Tím inkarnoval nejhlubší podstatu pohanství – okultní satanismus.

Antikrist „přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky.“

Může být snad větší klamné znamení a zázrak, než je v současné době masové a totální zatemnění biskupů, kněží, řeholníků i věřících? Jaká to byla zázračná moc, která jim zaslepila oči, takže nevidí ani ty nejmarkantnější duchovní zločiny, hereze, zradu základních pravd, likvidaci hlavních Božích přikázání, a nevidí už ani zjevné morální zločiny?! Může snad být větší zázrak, než v tak absurdním klamu sjednotit celý katolický svět? Kdyby po Bergogliovi přišel i jiný antikrist, byl by schopen udělat větší zázrak, než je toto?

Antikrist „všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě.“

Bergoglio legalizuje všemožnou nepravost tím, že ruší objektivní morální normy i Boží zákony. Dnes už v jednotě s kard. Marxem schvaluje sňatky homosexuálů a tím zavádí antisvátost manželství. Zároveň úskočně, ale všemi silami, prosazuje pohanství, kterému je veškerá nemorálnost a nepravost vlastní.

Jak je možné, že jsou dnes katolíci tak slepí?

Katolíci jsou dnes slepí, protože už před 50 lety byla Bergogliovi připravena půda II. vatikánským koncilem. Koncil dvojznačnými pojmy skrytě změnil učení církve a vnesl ducha aggiornamenta s pohanstvím a se světem.

Písmo říká: „Neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.“

Je to klamné znamení a šokující zázrak, že katolíci tak masově uvěřili Bergogliově lži. Je to trest od Boha. Jdou s ním cestou apostaze a zrady samotného Krista, do záhuby. Jak je to možné? „Nemilovali pravdu, která by je zachránila.“ Biskupové, kněží, řeholníci a lid i po tak provokativních krocích apostaze, které Bergoglio dělá, dále notoricky odmítají pravdu! Dále nekriticky přijímají hereze historické metody, která popírá Božství Kristovo i nadpřirozeno v Bibli i Božskou inspiraci Písma! Dodnes z toho nekonají pokání a nechtějí přiznat, že tu jde o filosofickou lež, maskovanou údajnou vědou. Nechtějí konat pokání ani z hereze II. Vaticana, který rafinovaně otevřel v Nostra aetate dveře úctě k pohanskému démonismu, tedy dnes otevřel dveře Vatikánu i démonu Pačamamě. Někteří nechtějí slyšet pravdu, že důsledkem obojího je satanský gender! Nechtějí slyšet pravdu, že arcikacíř s duchem antikrista nezákonně okupuje papežský stolec a nezákonným zneužíváním papežské autority mění církev Kristovu na synagogu satana. Zde však jde o věčnost milionů duší!

Vážení biskupové a kněží, Ježíšova slova platí i pro vás: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top