skip to Main Content

BKP: Bergoglio hazugságai és manipulálása Lisszabonban és Fatimában (2023. augusztus 2-6.)

Ezt a videót megnézheted itt is: https://declares-the-lord.wistia.com/medias/9yjaztjzu9   
https://ugetube.com/watch/JL4DGkt5yEll3KS   
https://rumble.com/v3g8lma-bergoglio-hazugsgai.html   
https://cos.tv/videos/play/47115087521550336   
https://www.bitchute.com/video/DmXQnPaOGhYM/   
https://gloria.tv/post/WNo1Kk2EfBrx2BVmTmkh2KxT2   

Idézet Bergogliotól, amely 2023.8.3-án hangzott el: „…amikor látjuk a Teremtéstörténet felépítését, amely a mítosz szó eredeti értelme szerint mitikus történet, mivel a „mítosz” a megismerés egy formája.”

Kommentár: A mítosz hagyományos értelmezésben egy mendemonda és képtelenség, egy mese. A mitológia a valótlant adja elénk. Bergoglio tudatosan a Teremtő Istenbe vetett hitet, tehát a valóság értelmes megismerése által megindokolt hitet relativizálja és a mítoszok, tehát a mitológia és a mendemondák világába sorolja be. Ezzel kétségbe vonja a Hiszekegy első részét: „Hiszek egy Istenben, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.”

Idézet Bergogliotól, amely 2023. 8. 2-án hangzott el Lisszabonban: „A klasszikus mitológiában Ókeanosz az ég (Uranosz) gyermeke: az ő kiterjedése vezeti a halandókat arra, hogy a tekintetüket a magasba vessék és a végtelenhez emelkedjenek fel. Ókeanosz azonban a Föld(anya) (Gaia) gyermeke is, akit körülölel, és arra hív bennünket, hogy gyengédséggel öleljük át az egész lakott világot.”

Kommentár: A szavakkal való manipulálás által Bergoglio szimpátiát kelt a mitológia, tehát a mendemondák iránt és nyitottságot gerjeszt a nem valósra. Célja a fiatal emberek szívének megnyitása ennek az álhitnek az elfogadására, amely által a pogányság a teremtettséget isteniként tiszteli. Ezáltal elutasítja a Teremtő Istenbe vetett valódi hitet és szinkretizmust követ el.

Az apostol ezt az álhitet elítéli és arra figyelmeztet, hogy Isten az ilyen embereket megbünteti. Erkölcsi fajtalanságokba zuhannak. „Isten haragja megnyilvánul az égből azoknak az embereknek minden gonoszsága és igazságtalansága ellen, akik igazságtalansággal elfojtják az isteni igazságot. felcserélték Isten igazságát a hazugsággal, és inkább tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt… Ezért Isten átadta őket gyalázatos szenvedélyeiknek. egymás iránt gerjedtek vágyra, férfiak férfiakkal ocsmányságot (fajtalanságot) műveltek.” (Róm 1,18-27)

Idézet Bergogliotól, amely 2023.8.3-án hangzott el Lisszabonban: „Emlékezzetek rá, hogy integrált ökológiára van szükségünk; meg kell hallani a bolygó szenvedését…”

Kommentár: Előtte való nap Bergoglio azt állította, hogy Ókeanosz a földanya (Gaia) gyermeke. Ennek az ő kétértelmű szótárának a célja felváltani a kereszténység hittel és erkölccsel összekapcsolt világos igazságait a pogány mítoszokkal és egyszersmind érvényesíteni ezt a mitológiát a szent liturgiában is. Megpróbálkozott már ezzel az Amazóniai szinóduson is. Ott is az ökológiai konverziót hirdette, amely egyesülést jelent az adott területen lakó ún. territoriális démonokkal.

Idén az ő diszkrét megrendelésére követőinek egyike Mexikóban előkészítette és keresztülvitte az ún. maja miserendet pogány elemekkel. Az ún. principális, aki lehet akár nő is, valamint a tömjénnel füstölő a mise némely pillanatában fontosabb, mint a pap. Az a kérdés is felmerül, hogy vajon nem szentségtörésről vagy már a Szentlélek teljes kiűzéséről van-e itt szó, és ezáltal az ilyen pszeudoliturgia érvénytelenségéről. Bergoglio követője megmanipulálta a többi mexikói püspököt is, azok pedig gondolkodás nélkül, anélkül hogy tudatosítanák a tragikus következményeket, rábólintottak a misének erre a satanizálására. Most bűnbánatot kell tartaniuk, különben az exkommunikáció, azaz az egyházból való kizárás büntetése alá esnek!

Idézet Bergogliotól, amely 2023.8.3-án hangzott el Lisszabonban: „Kérem, ne csináljanak az egyházból vámhivatalt… Nem. Nem ez az egyház. Igazak és bűnösök, jók és rosszak: mind, mind, mind.”

Kommentár: Ki mondja ezt és milyen céllal? Az érvénytelen pápa, Ferenc mondja ezt, aki megtagadta a hit összes alappillérét, amelyek az üdvösséget biztosítják. Ezzel Isten anathémáját vonta magára, átkot és az egyházból való kizárást.

Világos, hogy Isten és az egyház ellen elkövetett bűnök miatt kiátkozott ember nem lehet Jézus Krisztus helytartója. Ő egy megszálló, aki visszaél a pápa iránt elvakultan engedelmeskedő katolikus mentalitással, amely azonban ellentmond Isten kinyilatkoztatásának. „De még ha mi, vagy akár az égből egy angyal hirdetne is nektek más evangéliumot, mint amit hirdettünk nektek, kivetett legyen! (Gal 1,8-9) Mit akar elérni Bergoglio? A legfelsőbb autoritással való visszaélés által Krisztus egyházát a New Age sátánista antiegyházába akarja elvezetni. Igen, csalással és hazugsággal oda akarja átvinni a püspököket, a papokat, a híveket, tehát mindenkit, mindenkit, mindenkit. Az ilyen álegyházban már nincs megkülönböztetve a jó és a rossz, az igaz és hamis. Bergoglio ezen szektája mindenkit, mindenkit a pokolba vezet.

Idézet Bergogliotól, amely 2023. 8. 5-én Fatimában hangzott el: „… ez az Anya háza, az anyának pedig mindig nyitva a szíve minden gyermeke, kivétel nélkül mindegyik, mindegyik, mindegyik előtt.”

Kommentár: Jézus Anyja, éppen a fatimai Szent Szűz minden, minden, minden gyermekét megtérésre szólítja, mivel anyaként azt akarja, hogy megmeneküljenek. Itt van azonban az ember szabadságának titka is, amelyet az Isten tiszteletben tart. Isten mindenkit egyaránt szeret és azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Azonban éppen ezért a bűnbánatot kell hirdetni. Jézus, aki mindannyiunkért, mindannyiunkért életét adta, tudja, hogy az Ő szenvedése sokak számára fölösleges lesz. Mégpedig azért, mert büszkeségük miatt sok ember nem szereti és elutasítja az igazságot. Ezért örökre elvettetnek. Úgy döntöttek, hogy a rosszal válnak eggyé és definitív módon elutasították a megtérést. Jézus Anyja az evangéliummal egybehangzóan éppen Fatimában óvja a pokoltól minden, minden egyes gyermekét! Ugyanígy Jézus is sokszor óv, ám ezt a hangot Bergoglio elhallgattatja vagy kiforgatja, hogy mindenki, mindenki, mindenki engedje magát becsapni az ő szupervallásos frázisai által, amelyek mögött az antikrisztus lelke áll, és a pokolba menjenek.

Idézet Bergogliotól, amely 2023.8.2-án hangzott el Lisszabonban: „Amikor egyházi mozgalom vagy egyházmegye… prozelitizmust követ el, az nem keresztény dolog. Keresztény dolog meghívni, elfogadni, segíteni, ám prozelitizmus nélkül.”

Kommentár: Bergoglio itt néhány hazugságot mond és egyszersmind néhány manipulatív dolgot. A prozelitizmus becsmérlő fogalmával illeti a valódi missziót. Jézus azt parancsolja az apostoloknak: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. (Mk 16,15k) Bergoglio azonban demagógiája által megszünteti a valódi missziót. Az evangéliumot antievangéliummal váltja fel, az ún. pogány kultúra elfogadásával és a démonoknak való odaszentelődéssel. Ő maga adott erre precedenst Kanadában a sámán vezetése alatt.

Az egyháznak ez a satanizálása egyben a lényege az ő szinodális útjának, amely az örök kárhozatba vezet.

 

+ Illés

a Bizánci Katolikus Patriarchátus pátriárkája

+ Metód                 + Timóteus

püspök-titkárok

 

2023. 8. 10.

 

Letöltés: BKP: Bergoglio hazugságai és manipulálása Lisszabonban és Fatimában /2023. augusztus 2-6./ (2023. 8. 10. )

 

 

Back To Top