skip to Main Content

II. Vaticanum byl a je heretický

15. 7. 2019

Ježíš říká: „Po ovoci se pozná strom: špatný strom nemůže nést dobré ovoce.“ (Mt 7,18) Realizací dokumentu II. vatikánského koncilu, především pod heslem „úcta k jiným náboženstvím,“ došlo k masovému rozšíření pohanství v křesťanských národech. Mnozí řeholní představení začali zvát buddhisty a hinduisty do svých klášterů. Tato pseudomisie, založená na synkretismu II. Vaticana, je vzpourou proti Bohu. Přinesla s sebou invazi pseudokultury, za níž je duch narkomanie a sexuálních zvráceností. V podstatě jde o úctu k démonům a k satanu! Aggiornamento zvěstuje jiného Ježíše, jiného ducha a jiné evangelium (srov. 2 Kor 11,4).

Postoj Božího slova k pohanství je jasný. Je vyjádřen v 1. přikázání: „Nebudeš mít jiných bohů a nebudeš je uctívat!“ (Dt 5,6-9) Protikladem jsou dokumenty II. Vaticana.

Citace z Nostra aetate: „Církev pozorně uvažuje o tom, jaký má vztah k nekřesťanským náboženstvím.“

Odpověď: Co má co o tom uvažovat, když Boží slovo na mnoha místech jasně určuje, jaký má mít vztah k pohanům, kteří uctívají démony. Ježíš řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude spasen, kdo neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,15-16) Toto je zavazující poslání církve, a ne pozorně uvažovat o tom, jak zrealizovat zradu Kristova evangelia!

Citace: „Všechny národy přece tvoří jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země.“

Odpověď: Úžasný objev II. Vaticana! Zapomněli ale, že Pán Ježíš posílá učedníky ke všem národům, aby hlásali evangelium i za cenu, že za to zaplatí mučednickou smrtí. Všichni apoštolové zemřeli za hlásání evangelia jako mučedníci. Neměli za cíl splynout v jedno společenství se všemi, kteří mají jeden původ a přebývají na celém povrchu země. Ďábel, démoni i ti, kteří jsou v pekle, mají rovněž původ od Boha, ale jen blázen by chtěl s nimi tvořit jedno společenství.

Citace: „… (pohané) mají také jeden poslední cíl – Boha.“

Odpověď: Pohané uctívají hady a krávy jako bohy, ale to není náš společný poslední cíl! Naším cílem je spasit svou duši i duše těch, kteří jsou v temnotě modlářství.

Citace: „Lidé čekají od různých náboženství odpověď na to, co je do hloubi srdce znepokojuje: jaký je smysl a cíl lidského života… jak se dosáhne pravého štěstí…“

Odpověď: Je velkým podvodem navodit dojem, že od pohanských pseudo-náboženství máme očekávat vysvětlení základních otázek lidského života. Oni je vysvětlují, ale lživě! A to bohužel deklarace II. Vaticana vědomě zamlčuje.

Citace: „… církev nabádá své věřící, aby prostřednictvím dialogu a spolupráce se stoupenci jiných náboženství uznávali, chránili a podporovali duchovní a mravní dobro i hodnoty, které u nich jsou, a přitom aby svědčili o křesťanské víře a životě.“

Odpověď: Ježíš nás neposílá vést dialog s pohany, ale hlásat evangelium, aby se obrátili z moci satanovy k pravému Bohu! (srov. Sk 26,17-18, Kol 1,13) Je vrcholem pokrytectví nabádat věřící, aby uznávali, chránili a podporovali uctívání satana a démonů a zároveň svědčili o křesťanské víře a životě! Pokud budeme uznávat a chránit cestu pohanů do věčné záhuby, zradíme svou identitu i Bohem daný cíl – nebe.

Jakým právem si Vatikánský koncil dovoluje postavit se proti Ježíši Kristu, Jeho evangeliu i proti apoštolské tradici? Jakým právem II. Vaticanum bojkotuje povinnost hlásání evangelia a nahrazuje ji sebevražedným dialogem?

Deklarace Nostra aetate by měla mít název: „Jak zradit Krista i církev a jak se dostat do pekla“.

Citace: „Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství.“

Odpověď: Téměř tentýž výrok je v Lisabonské smlouvě. Ta de facto ruší Desatero a prosadila uzákonění sodomie do Evropské legislativy. V Nostra aetate je pod vyjádřením „Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci“ skrytě obsaženo už i schválení homosexualismu.

Citace: „Tak v hinduismu zkoumají lidé božské tajemství… a uchylují se k Bohu s láskou a důvěrou.“

Odpověď: Teologové na koncilu asi nevěděli, že hinduisté neuznávají jednoho Boha Stvořitele, ale jako svého boha s láskou a důvěrou uctívají krávy, hady a jinou havěť.

Citace: „Buddhismus učí, jakou cestou mohou lidé se zbožnou a důvěřivou myslí buď dojít stavu dokonalého osvobození, anebo − ať vlastním úsilím, ať s vyšší pomocí − dospět k vrcholnému osvícení.“

Odpověď: Buddhismus učí, jak se zbožnou, důvěřivou myslí a s vyšší démonskou pomocí dojít stavu vrcholné posedlosti! Pravdivé osvobození od dědičného hříchu i osobních hříchů je jedině a jedině v Ježíši Kristu. O Kristu Nostra aetate ale mlčí.

Citace: „Tato i ostatní náboženství… nabízejí cesty: nauky a životní pravidla i posvátné obřady.

Odpověď: Pohanská náboženství se svými posvátnými obřady obětují démonům, a ne Bohu (1Kor 10,20). Jejich nauky brání poznat nejen zjevenou, ale i objektivní pravdu. Jsou systémem odmítajícím Krista – Pravdu!

Citace: „Katolická církev neodmítá nic z toho, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté.“

Odpověď: A co je v nich pravdivé a svaté? Uctívání démonů ve zvířatech – kravách a hadech? Reinkarnace popírá osobního a pravého Boha, nesmrtelnou lidskou duši, Boží soud, Kristovu spasitelnou smrt za naše hříchy, nebe a peklo! Kóan není osvícením, ale ztrátou svědomí i rozumu. Nirvána a osvícení je ve skutečnosti posedlost démony. Na to, co je v pohanství pravdivé a svaté, II. Vaticanum za více než 50 let nedal pravdivou odpověď.

Citace: „S upřímnou vážností (úctou) se dívá na jejich způsob chování a života, pravidla a nauky.“

Odpověď: Pokud se dívá na uctívání pohanských démonů s upřímnou vážností, ale bez pravdivé kritiky, je to známka ztráty soudnosti, rozumu a spasitelné víry! Zde platí: „Není žádná jednota mezi světlem a tmou a ani žádný svazek mezi Kristem a Beliálem.“ (2Kor 6,14-15)

Citace: „Přece jsou nezřídka obrazem Pravdy, která osvěcuje všechny lidi.“

Odpověď: Přece jsou obrazem ne Pravdy, ale lži a ducha lži, ďábla, který neosvěcuje, ale obelhává všechny lidi! Tvrzení II. Vaticana je rouháním!

Citace: „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem.

Odpověď: Toto je lež. Ano, je jen jeden Bůh, ale ten je ve třech osobách, Otec, Syn a Duch svatý. Muslimové Ho neuctívají, ale uctívají nejvyššího – akbar – z 360 pohanských bůžků Mekky, Alláha.

Citace Lumen Gentium, 16: „… muslimové se klaní jako my Bohu jedinému, milosrdnému.“

Odpověď: Opět stejná lež II. Vaticana. Lumen Gentium také lživě tvrdí, že muslimové jsou duchovní synové Abrahámovi. Ve skutečnosti se na ně vztahují Ježíšova slova: „Vaším otcem není Abrahám, protože mě usilujete zabít.“ (srov. J 8,37-44) Korán stanovuje trest smrti pro každého muslima, který uvěří v Ježíše Krista.

Citace z Dignitatis Humanae: „Dialog… jedni druhým vykládají pravdu, kterou našli, nebo o které se domnívají, že ji našli.“

Odpověď: Je tragédie, že koncil nechtěl rozlišovat mezi pravdou a lží! Pravdu evangelia zaměnil za lži pohanských mýtů!

Citace z dokumentu: „… je však třeba zdržet se všeho, co by působilo dojmem nevhodného přemlouvání…“

Odpověď: Pod manipulačním pojmem nevhodné přemlouvání se zakazuje poslání církve – misie!

Citace: „… nebránit svobodně prokazovat zvláštní sílu jejich učení.“

Odpověď: Pravdivou misii koncil zakazuje, ale zamořování pohanskými praktikami, spojenými s okultismem, aktivně propaguje. Tím však II. Vaticanum prosazuje démonské duchovno a likvidaci křesťanství!

Shrnutí:

Mučedníci raději obětovali životy, než by při pohanských obřadech hodili jediné zrnko kadidla na znak úcty k démonům!

Koncil se dopustil tří velkých hříchů:

První hřích: vědomě jednoznačně nevyjadřoval pravdu ani jasně neodsoudil omyly!

Druhý hřích: přijal dvojznačné pojmy, které připouštějí různé výklady. Prosadili je moderátoři tzv. „Rýnské aliance“. V pokoncilní době z dvojznačných pojmů vyvodili už jednoznačné závěry a legalizovali hereze.

Třetí hřích: do koncilních dokumentů byly přijaty výpovědi, které jsou na pokraji hereze, či jsou přímo heretické.

Stručně řečeno, II. vatikánský koncil byl největším neštěstím 20. století. Zakotvil, kodifikoval a přijal do nitra katolické církve celou mentalitu moderny, liberalismu a antimorálky. Přijetím dvojznačných pojmů duch lži podminoval všechna dogmata.

Závěr: Bergoglio okupuje papežský úřad nezákonně. Nový pravověrný papež musí jako první krok odsoudit II. vatikánský koncil jako heretický. Pokud to neučiní, dopadne na něho anathema jako na papeže Honoria!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top