skip to Main Content

Otázka papežství

2. 8. 2019

Podstata papežství spočívá v obraně víry a mravů před herezemi a v povzbuzování bratří ve víře a v následování Krista. Petr i ostatní apoštolové pro Krista a Jeho evangelium obětovali jako mučedníci své životy. Dali nám příklad pravdivé ztráty své duše pro Krista. Vždyť jedině v Ježíši Kristu máme život věčný! I v našem životě je nejdůležitější jedno, a to osobní vztah k Ježíši! Také tebe se Ježíš ptá: „Za koho mě pokládáš ty?“ Na tvé odpovědi závisí celá tvá věčnost.

U Genezaretského jezera Spasitel řekl Petrovi: „Pas beránky mé… pas ovce mé.“ (J 21,15nn) Před svou smrtí ho pověřil službou: „… až se obrátíš, posiluj své bratry.“ (Lk 22,32)

U Cesareje Filipovy Petr na Ježíšovu otázku, za koho Jej pokládá, odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ Ježíš mu řekl: „..nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský Otec. Ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi.“ (Mt 16,17-19).

Petr dostal klíče proto, že pravdivě v Duchu svatém vyznal, kým Ježíš je. Toto vyznání víry v Kristovo božství je základem celého křesťanství a spásy. Bez tohoto klíče nikdo nevejde do Božího království. Když se však Petr vrátil do roviny jen lidského myšlení, Ježíš mu řekl: „Jdi mi z cesty, satane, protože nemáš na zřeteli věci Boží, ale lidské.“ (Mt 16,23)

Současná heretická teologie má na zřeteli pouze věci lidské. Kristovo božství je popíráno zvláště těmi herezemi, které Krista rozdělují na jakousi historickou a mytologickou postavu.

Pseudopapež František veřejně hlásá hereze a přitom tvrdí, že jen realizuje II. vatikánský koncil. Pokud církev dále tohoto heretika uznává za platného papeže a poslouchá ho, pak je třeba zrušit dogma o papežské neomylnosti z roku 1870. Potom by ale bylo třeba zrušit i samo papežství, protože místo ochrany víry a mravů koná v osobě Bergoglia pravý opak.

Někteří katolíci dnes už sice uznají, že Františkovy šokující hereze jsou herezemi, ale propojení na II. vatikánský koncil nepřipouští. S tímto postojem není možná pravdivá obnova církve.

V historii bylo mezi papeži několik svatých mučedníků. Posledním byl sv. Martin (7. století). Postavil se proti herezi monotheletismu. Naproti tomu papež Honorius se proti této herezi nepostavil, a proto byl posmrtně vyloučen z církve jako heretik.

Mezi svaté papeže patří i hrdinové víry jako byl Pius X. Ten bojoval proti herezi modernismu a usiloval o pravdivou obnovu v Kristu. V žádném případě však mezi světce nepatří neplatně kanonizovaní koncilní a pokoncilní papežové. Ti se proti herezím nepostavili; naopak, ještě je aktivně prosazovali. Navíc tyto pseudosvětce kanonizoval pseudopapež František. Je to výsměch všem apoštolům a svatým i celé církvi!

Určité vlivné proticírkevní kruhy dnes usilují o zrušení papežství. Pavel VI. pronesl: „Papež je překážkou jednoty.“ (J. Gelmi, Papežové; Úvod)

Ve skutečnosti právě hereze jsou překážkou jednoty, a to jak s Kristem, tak i jednoty mezi křesťany. Sjednocovat se v apostazi a herezi je ke škodě, a to nejen časné, ale i věčné. Papež heretik neškodí jenom katolíkům, ale i všem křesťanům. Na druhé straně, nastolení pravověrného papeže prospěje nejen katolíkům, ale i všem křesťanům. Proč? Protože bude bojovat za zachování křesťanských základů, tedy za víru a mravy. Tím bude vpravdě posilovat své bratry.

Dnes stojíme před dilematem: buď je František platným papežem, a pak je ale neplatná podstata křesťanství i s Písmem a Tradicí, anebo je František neplatným papežem, a pak zůstávají v platnosti věroučné základy církve. Dva protiklady nemohou platit současně. František musí být proto zbaven úřadu, který okupuje nezákonně. To je jediné možné řešení pro záchranu církve a papežství.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

 

Back To Top